ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ