ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ