ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประถมศึกษา

นางปทุม ก๋าละ
ครู คศ.3