ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสร้อย ทิพย์เนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ ต้าวแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0