ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกิตติมา หอมรส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริดา ยานะสิทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายวชิระ ใจมั่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0