ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพรสวรรค์ แก้วเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิงห์คาร จินะกาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0