ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ลิงค์ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1057120398&Area_CODE=5702