ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 28 ธันวาคม 2476
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..